Dan Grada Crikvenice

Dan Grada Crikvenice je 14. kolovoza, kada je 1412. godine Crikvenica prvi put spomenuta u pisanom dokumentu, kojim knez Nikola IV. Frankopan daruje kaštel – samostan uz crkvu Pavlinima.

Obilježja Grada Crikvenice

Grad Crikvenica ima svoj grb i zastavu. Grb Grada Crikvenice čini štit koji se sastoji od jednog polja plave boje. U tom plavom polju je srebrni crikvenički kaštel s tornjem crkve i mostom u istoj boji, a iza istog raste zlatna palma. Zastava Grada Crikvenice je žute boje s gradskim grbom smještenim u sjecištima dijagonala.
zastava_crikvenica.jpg

Zastava Grada Crikvenice

Preuzmite zastavu Grda Crikvenice u vektorskom obliku.
grb_crikvencia.jpg

Grb Grada Crikvenice

Preuzmite grb Grada Crikvenice u vektorskom obliku.

Pročišćeni tekst statuta

Na temelju članka 15. stavak 1. podstavak 3. Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Crikvenice („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/01, 8/06, 31/09 i 45/09), Odbor za statut, poslovnik i propise Gradskog vijeća Grada Crikvenice na sjednici održanoj dana 05. studenoga 2013. godine utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Grada Crikvenice.

Pročišćeni tekst Statuta Grada Crikvenice obuhvaća Statut Grada Crikvenice („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09), Ispravak Statuta Grada Crikvenice („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/09) te Izmjene i dopune Statuta Grada Crikvenice („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 07/13) u kojima je naznačeno vrijeme njihovog stupanja na snagu i početak primjene.

Top