Javni poziv - uvid u elaborat za izgradnju spojne ceste u naselju Klanfari  K.O. Dramalj
Objavljeno: 26.08.2020.

GRAD CRIKVENICA, Ulica Kralja Tomislava 85, Crikvenica, OIB 81687755716, kao investitor parcelacijskog elaborata za izgradnju spojne ceste u naselju Klanfari K.O. Dramalj objavljuje JAVNI POZIV – OBAVIJEST
svim upisanim posjednicima, vlasnicima i stvarnim korisnicima na katastarskim česticama 1737,1741/3,1736/1,1708/1,3822/1,1692/5,1692/2,1692/1,1692/3,1694/1,1694/2,1695/1, 1692/4,1688/2,1688/1,1696,1695/5,1700,1698,1699/1,3811/1,1671,1673,4017 sve KO Dramalj (zemljišnoknjižna KO Sv. Jelena) kao i katastarskim česticama koje neposredno graniče sa navedenim katastarskim česticama, o izradi Parcelacijskog elaborata temeljem lokacijske dozvole KLASA:UP/I-350-05/18-03/4 od 24.rujna 2018.godine.

Nositelji prava na navedenim česticama zemljišta, kao i nositelji prava na susjednim česticama zemljišta pozvani su dana 04.09.2020. od 9,00 do 10.00 sati u ZADRUŽNI DOM u Dramlju, Dramaljsko Selce 30, na uvid u izrađeni elaborat kojeg je izradila tvrtka GEODETSKI INŽENJERSKI URED d.o.o. Sinokoše 24, Kaštel Lukšić.

GRAD CRIKVENICA
GRADONAČELNIK

Top