Javni pozivi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Objavljeno: 10.07.2015.

 1. Javni poziv za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije-kroz donacije neprofitnim organizacijama

Tema/sektor: Energija

Datum otvaranja natječaja: 08.07.2015.

Iznosi sredstava €: 394.736

Prijavitelji: Udruge, neformalna udruženja i inicijative 

Predmet poziva je dodjela bespovratnih sredstava u svrhu razvoja energetskog sustava kroz povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije

Opći cilj javnog poziva je je da se kroz donacije neprofitnim organizacijama potakne korištenje i razvoj energetske učinkovitosti i upotreba obnovljivih izvora energije. .

Specifični ciljevi poziva su:

 • Ojačati energetsku učinkovitost neprofitnih organizacija, uz osiguranje zadovoljenja energetskih potreba i ostvarenja ušteda u proračunu za rashode za energiju,
 • Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom,
 • Poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete,
 • Uvođenje programskog alata za praćenje i analizu potrošnje energije,
 • Povećanje proizvodnje električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije za vlastite potrebe.

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

 • Ulaganje u razvoj, nabavu novih tehnologija i nove tehnološke opreme kojima se osigurava ušteda energenata iz obnovljivih izvora energije, kao i zamjena fosilnih energenata energentima iz obnovljivih izvora energije,
 • Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom,
 • Priprema i izrada projektne dokumentacije za objekte u kojima će se provesti energetska obnova,
 • Uvođenje programskog rješenja i alata za praćenje i analizu potrošnje energije,
 • Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete.

Prihvatljivi troškovi su:

 • Svi troškovi vezani uz strojeve, uređaje, opremu, mjerne i kontrolne uređaje za energetsku učinkovitost,
 • Troškovi vezani uz izvođenje radova na objektima koji osiguravaju smanjenje energetskih troškova, povećavaju energetsku učinkovitost i certificiranje objekata,
 • Troškovi vezani uz pripremu, uvođenje i certificiranje sustava energetske učinkovitosti,
 • Projektna dokumentacija za promjenu energenta iz fosilnih u energetski učinkovite energente.

Ukupni iznos raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 3.000.000 kn. Najviši iznos potpore iznosi 200.000,00 kuna, a stopa sufinanciranja 70%. Dodijeljena sredstva predstavljat će neto iznos od 70% sredstava koje će podnositelj prijave morati opravdati u 100% neto iznosu.

Javni poziv otvoren je  8. srpnja 2015. na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva (www.mingo.hr) i traje do iskorištenja sredstava.

 

2. Javni poziv (EnU-20/2015) za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda i energetskog certificiranja postojećih višestambenih zgrada

Tema/sektor: Okoliš, Energija

Datum otvaranja natječaja: 05.01.2015.

Rok za prijavu: 31.12.2015.

Iznosi sredstava €: 26.440

Prijavitelji: Fizičke osobe

Cilj natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja provedbe energetskih pregleda i energetskog certificiranja postojećih više-stambenih zgrada, sukladno obvezama propisanim Pravilnikom o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju.


Prihvatljivi prijavitelji su upravitelji zgrada kao korisnici sredstava u ime i za račun suvlasnika više-stambene zgrade u svojstvu krajnjih korisnika radi sufinanciranja energetskih certifikata u više-stambenim zgradama, pod uvjetima određenim u točki II. Javnog poziva.

Prihvatljivim/opravdanim troškovima provedbe energetskog certificiranja zgrada podrazumijevaju se troškovi provedbe energetskog pregleda, izrade završnog izvještaja o energetskom pregledu i izdavanja energetskog certifikata. Troškovi kupnje/najma opreme za provedbu energetskih pregleda i putnim troškovi ne smatraju se opravdanim troškovima ulaganja.

Dodijeljena sredstva mogu iznositi najviše do 200.000,00 kuna po pojedinačnom zahtjevu podnesenom na Javni poziv i ugovoru.

Sredstva u obliku donacija dodjeljivat će se u iznosu do:
(1) do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja za energetsko certificiranje ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze: na području posebne državne skrbi, prve skupine otoka, ili zaštićenim dijelovima prirode;
(2) do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja za energetsko certificiranje ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze: na području druge skupine otoka, ili na brdsko-planinsko području;
(3) do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja za energetsko certificiranje ukoliko se korisnici nalaze na ostalim područjima RH.

3. Javni poziv za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda zgrada i građevina i uvođenja gospodarenja energijom u skladu sa normom HRN EN IS50001 u malim i srednjim poduzećima i kod fizičkih osoba(obrta). (EnU-7/2015)


Tema/sektor: Okoliš

Datum otvaranja natječaja: 20.03.2015.

Rok za prijavu: 31.12.2015.

Iznosi sredstava €: 6.596

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, fizičke osobe

Predmet ovog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog financiranja i provedbe energetskog pregleda postojećih zgrada i građevina malog/srednjeg poduzeća i kod fizičke osobe.

Korisnici sredstava su mala i srednja poduzeća te fizičke osobe i obrti.

Sredstva fonda će se dodjeljivati:
1. 80 % opravdanih troškova ukupnih vrijednosti ulaganja u provedbu projekata ukoliko se radi o projektu koji se provodi ili korisniku koji se nalazi na području posebne državne skrbi i prve skupine otoka. Ukoliko se radi o projektu koji se provodi u svrhu zaštite, održavanja i očuvanja zaštićenih područja prirode
2. 60% opravdanih troškova ukupnih vrijednosti ulaganja u provedbu projekata ukoliko se radi o projektu koji se provodi ili korisniku koji se nalazi na području druge skupine otoka i brdsko planinskom području.
3. 40% opravdanih troškova ukupnih vrijednosti ulaganja u provedbu projekata ukoliko se radi o projektu koji se provodi ili korisniku koji se nalazi na ostalim područjima Hrvatske.

 4. Javni poziv za neposredno sufinanciranje trgovačkih društava i fizičkih osoba (obrtnika) za korištenje sredstava za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi provedbe projekta edukacije vozača o elementima vožnje

Tema/sektor: Okoliš, Obrazovanje

Datum otvaranja natječaja: 24.04.2015.

Rok za prijavu: 31.12.2015.

Iznosi sredstava €: 26.389

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, velika poduzeća, fizičke osobe

Predmet javnog poziva je sufinanciranje projekata edukacije o elementima eko vožnje (treninga eko vožnje) vozača svih kategorija vozila. Eko vožnja se može okarakterizirati kao pametan i učinkovit stil vožnje koji na najbolji način koristi pogodnosti modernih tehnologija u prometu, te istovremeno povećava njegovu sigurnost. Kao jedna od važnih komponenti održive mobilnosti, eko vožnja značajno doprinosi zaštiti okoliša i smanjenju emisija štetnih plinova.

Prihvatljivi korisnici koji mu podnijeti zahtjev na ovaj javni poziv su trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnici) koji žele educirati svoje zaposlenike o navedenom stilu vožnje.

Iznos sredstava koje će Fond sufinancirati iznosi 40% opravdanih troškova ulaganja bez PDV-a, ali ne više od 200.000,00 kuna po zahtjevu.

Sredstva fonda dodjeljivat će se sukladno Programu dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Izvor: http://www.eu-projekti.info/

Više informacija: http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Top