Na jučerašnjoj, 5.  sjednici Gradskoga vijeća prihvaćen je Prijedlog Proračuna za 2014. godinu sa svim pratećim dokumentima. Prihvaćena je i većina vijećničkih amandmana.

Direktori trgovačkih društava u vlasništvu ili djelomičnom vlasništvu Grada Crikvenice podnijeli su godišnja izvješća o poslovanju (GKTD „Murvica“, KTD „Vodovod Žrnovnica“, Poduzetnički centar „Vinodol“, Zračna luka Rijeka, Radio DJ Crikvenica). Prihvaćen je i Program rada i Financijski plan Savjeta mladih Grada Crikvenice za 2014. godinu.

Većinom glasova je prihvaćena i odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Crikvenice te Izmjena i dopuna Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Crikvenice.

Prihvaćena je i Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna UPU-a Jadranovo centar te Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Gradskoj upravi.

Na jučerašnjoj sjednici vijećničku je prisegu položio Damir Lončarić (HNS) koji je zamijenio vijećnika Žarka Stilina (HNS) kojemu je mandat u mirovanju.

Top