Grad Crikvenica, Upravni odjel za javne potrebe, na temelju Zaključka gradonačelnika, KLASA:402-01/12-01/05, UR.BR.:2107/01-08/01-12-2 od 27. kolovoza 2012.g.

o b j a v l j u j e

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA ZA
ZADOVOLJAVANJE JAVNIH POTREBA U GRADU CRIKVENICI U 2013. GODINI

I.

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje ponuda za sufinanciranje programa za zadovoljavanje javnih potreba u Gradu Crikvenici u 2013. godini, a koje će Grad Crikvenica financirati iz svog proračuna u 2013.godini.

II.

Programi/projekti namijenjeni zadovoljavanju javnih potreba za koje se može osigurati financijska potpora iz proračuna Grada Crikvenice za 2013. godinu, razdjela Upravnog odjela za javne potrebe, jesu djelatnosti, programi, projekti i manifestacije, koji se odnose na slijedeća područja:

 1. predškolski odgoj i obrazovanje,
 2. osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje,
 3. kulturu,
 4. sport,
 5. tehničku kulturu,
 6. socijalnu skrb i zdravstvo.


III.

Opći uvjeti za prijavu:

Pravo podnošenja prijave imaju potencijalni korisnici koji:

 1. su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti,
 2. imaju registrirano sjedište i djeluju na području Grada Crikvenice,
 3. svojim programima i djelovanjem obuhvaćaju prvenstveno korisnike s područja Grada Crikvenice.

Izuzetno, potpore se mogu dodijeliti i korisnicima koji imaju registrirano sjedište na području Primorsko-goranske županije, ako ispunjavaju gore navedene uvjete redni broj 1. i 3., te ako svojim djelovanjem obuhvaćaju i korisnike s područja Grada Crikvenice.

IV.

Dokumentacija za podnošenje prijave može se podići u Prijamnoj kancelariji (Pisarnici) Gradske uprave Grada Crikvenice u Crikvenici, Kralja Tomislava 85 u uredovno radno vrijeme.

Dokumentacija se sastoji od 3 vrste obrazaca:

 1. Prijavnica za predlaganje javnih potreba u području PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA, OSNOVNOŠKOLSKOG I SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA, KULTURE, TEHNIČKE KULTURE, SOCIJALNE SKRB I ZDRAVSTVA (Obrazac 1);
 2. Prijavnica za predlaganje javnih potreba u SPORTU (Obrazac 2);
 3. Prijavnica za predlaganje MANIFESTACIJA u sportu, kulturi i sl. u Gradu Crikvenici (Obrazac 3);

Gore navedena dokumentacija dostupna je i na web stranicama Grada Crikvenice: www.crikvenica.hr .

Informacije je moguće dobiti u Upravnom odjelu za javne potrebe, Kralja Tomislava 85, Crikvenica (sobe broj 22 i 23) ili na telefon broj: 051 – 455-481, u uredovnom radnom vremenu.

V.

Prijave se dostavljaju Upravnom odjelu za javne potrebe na popunjenim propisanim obrascima i s dokumentacijom kojom se prijava potkrepljuje.

Svu traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici uz napomenu „Prijava programa/projekata radi uvrštenja u programe javnih potreba u Gradu Crikvenici za 2013. godinu"; na omotnici prijave potrebno je obavezno navesti podatke o podnositelju prijave.

Prijave se mogu dostaviti osobno ili putem pošte u Prijamnu kancelariju Gradske uprave Grada Crikvenice, Crikvenica, Kralja Tomislava 85, u uredovno radno vrijeme.

Uz prijavu se obavezno prilaže:

 • presliku rješenja (ili izvatka iz registra) o upisu u sudski ili drugi registar (ustanova, udruga i dr.) sa svim kasnijim izmjenama u registraciji iz kojeg je vidljivo da je osoba registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja u kojem se podnosi prijava,
 • presliku zapisnika sa posljednje Skupštine Udruge,
 • presliku financijskog izvješća koje je dostavljeno FINA-i za 2011. g. – godišnje izvješće „PR-RAS-NPF i BIL" za 2011. g., zajedno sa bilješkama za Državnu reviziju (za obveznike podnošenja istih), odnosno presliku Odluke o ne sastavljanju financijskih izvješća usvojenu od upravljačkog tijela podnositelja s pečatom o zaprimanju Državnog ureda za reviziju, odnosno presliku Knjige primitaka i izdataka za 2011. godinu.

VI.

Rok za podnošenje prijava počinje teći slijedećeg dana od dana objave ovog Poziva na oglasnoj ploči i web stranicama Grada Crikvenice, odnosno od 27. kolovoza 2012. godine i traje do 17. rujna 2012. godine.

U javnim glasilima biti će objavljena samo obavijest o objavi ovog Poziva.

VII.

Pri vrednovanju podnesenih prijava primjenjivat će se slijedeći kriteriji:

 • potreba za određenim programom u Gradu Crikvenici,
 • povezanost sa zajednicom – (pre)poznavanje, analiza i rješavanje konkretnog problema/potrebe u zajednici,
 • ciljevi - jasno iskazani ciljevi programa/projekta,
 • logička povezanost - planiranih aktivnosti s postavljenim ciljevima,
 • rad s korisnicima - neposredan rad s korisnicima iz lokalne zajednice,
 • infrastruktura - postojanje materijalne (prostor, oprema) i stručne (organizacija, ljudski resursi) infrastrukture za provedbu programa/projekta,
 • umreženost - suradnja, koordinacija i/ili partnerstvo s drugim subjektima u Gradu,
 • volonterstvo - uključivanje volontera u rad,
 • ekonomičnost – odnos očekivanih učinaka i troškova s obzirom na područje rada,
 • obuhvat korisnika u zajednici i trajanje programa/projekta, udio vlastitog doprinosa
 • predlagatelja u provedbi programa /projekta,
 • doseg programa i projekta - u smislu teritorijalne pokrivenosti grada, odnosno „gradski karakter" programa/projekta,
 • obuhvat korisnika – kvantitativni (broj korisnika) i kvalitativni ( jasno definirana ciljana rizična skupina koju se programom/projektom zahvaća),
 • prethodno iskustvo – dosadašnji rezultati rada, te podaci o praćenju i evaluaciji programa/ projekta,
 • prepoznatljivost i prihvaćenost programa/projekta u širem okruženju – podrška jedinica lokalne i regionalne samouprave, financijska potpora iz drugih izvora i sl.

Ne postoji pravna osnova prema kojoj bi se određena prijava morala prihvatiti i sufinancirati program, projekt ili manifestacija.

VIII.

Neće se razmatrati niti uvrstiti u Programe financiranja javnih potreba za 2013. godinu prijave:

 • koje nisu dostavljene u propisanom roku,
 • koje nisu dostavljene na propisanim obrascima,
 • koje ne udovoljavaju propisanim uvjetima iz ovog Poziva,
 • koje se ne odnose na predložena područja,
 • koje se odnose na poslove i djelatnosti koje se financiraju po posebnim propisima,
 • koje nisu potpisane i ovjerene od strane ovlaštene osobe podnositelja,
 • subjekata koji su bili sufinancirani iz sredstava proračuna Grada Crikvenice, a nisu uredno ispunili sve obveze preuzete sklapanjem ugovora o sufinanciranju temeljem Programa javnih potreba iz prethodne godine.

IX.

Upravni odjel za javne potrebe će u roku od 30 dana nakon donošenja Programa javnih potreba Grada Crikvenice za 2013. godinu od strane nadležnih tijela obavijestiti podnositelje prijave o rezultatima ovog Poziva i odobrenim potporama.

GRAD CRIKVENICA

Top