Natječaji za poduzetnike namijenjeni proizvodnji iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija
Objavljeno: 10.07.2015.
  1. Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 9.4.2015. do 31.12.2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici

Sažetak: Dana 9. travnja 2015. - Upute povezane s Pozivom primjenjuju se sukladno Prioritetnoj osi 3. Poslovna konkurentnost, Investicijskom prioritetu 3d Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijske procese, Specifičnom cilju 3d1 Poboljšani razvoj i rast MSP na domaćem i stranim tržištima, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

OPKK je usmjeren k poboljšanju konkurentnosti u Republici Hrvatskoj, na nacionalnoj i na regionalnoj razini. Investicije financirane sredstvima EFRR-a imaju za cilj ojačati gospodarsku i socijalnu koheziju u Europskoj uniji ispravljanjem neravnoteže između njezinim regijama.

Prioritetna os 3. Poslovna konkurentnost, specifični cilj 3d1 Poboljšani razvoj i rast MSP na domaćem i stranim tržištima u okviru OPKK-a ima za cilj pružiti bolju potporu razvoju konkurentnosti pomaganjem održivog razvoja proizvodnje i jačanjem sposobnosti poduzeća da se natječu na međunarodnim tržištima kao načina povećanja regionalne konkurentnosti i bržega gospodarskog rasta.
U skladu sa Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. - 2020., strateški pristup ima za cilj ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 357.200.000 kuna.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000 kuna. Ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 5.000.000 kuna.

 Dana 04. svibnja 2015. godine objavljena je prva izmjena pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije objavljene 09. travnja 2015. godine.

 

 2. Izgradnja proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća i ulaganja u opremu

Datum otvaranja natječaja: 09.04.2015.

Rok za prijavu: 31.12.2020.

Iznosi sredstava €: 100.000.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća 

Cilj poziva je razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta.

Predmet poziva je poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz izgradnju i opremanje poslovnih jedinica.

Namjena poziva je poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća iz svih gospodarskih sektora osim primarne poljoprivredne proizvodnje, sektora ribarstva i akvakulture, sektora čelika, ugljena, brodogradnje, umjetnih vlakana, prometa i povezane infrastrukture, proizvodnje i distribucije energije te djelatnosti u turizmu. Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava za razdoblje od 2014. do 2020. godine je 760.000.000 kuna. Najviši iznos traženih sredstava je15.000.000 kuna, a najniži 1.500.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi 35% za srednje poduzetnike te 45%za male i mikro poduzetnike.

Najviši iznos traženih sredstava:
– za savjetodavne usluge po projektu je 2 milijuna kuna pri čemu intenzitet potpore ne smije prelaziti 50% prihvatljivih troškova
– za sudjelovanje na sajmovima je 1 milijun kuna pod uvjetom da su izravno vezani za projekt pri čemu intenzitet potpore ne smije prelaziti 50%prihvatljivih troškova
– za usavršavanje je 2 milijuna kuna pod uvjetom da su izravno vezani za projekt pri čemu intenzitet potpore ne smije prelaziti60%prihvatljivih troškova za srednja poduzeća (iznimno do 70% ukoliko se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju) odnosno 70% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća.

Prihvatljivi troškovi su priprema zemljišta; krčenje zemljišta; trošak gradnje, rekonstrukcije, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i njihovog neposrednog okruženja i okoline; komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka, trošak uporabne dozvole; nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila te  njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon; ulaganja u mjere energetske učinkovitosti; nabava mjernih uređaja; troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver i softver); zakup materijalne imovine; nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva; savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti; sudjelovanje na sajmovima te troškovi usavršavanja.

Svojom uslugom „Moj EU projekt“, HGK  sufinancira izradu prijavne dokumentacije za trenutno otvorene natječaje "Izgradnja proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu" i "Ulaganje u proizvodnu tehnologiju" iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost ovog natječaja je 300.000 kuna, a vrijedlost vaučera po tvrtki iznosi 10.000 kuna.

Na natječaj se mogu prijaviti članice HGK koje imaju do 250 zaposlenih te podmirene porezne obveze i obveze prema zaposlenicima kao i tvrtke koje nisu u poteškoćama, u postupku stečaja ili u procesu predstečajne nagodbe.

Vaučeri se isključivo mogu iskoristiti za izradu investicijske studije, marketinške strategije, financijske konstrukcije projekta i ostalih dokumenata propisanih natječajima poslovnog plana, pripremu prijavne i prikupljanje popratne dokumentacije propisane pravilnicima i natječajima raspisanima za dodjelu sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Prijavitelj je dužan ispuniti prijavni obrazac koji se nalazi na službenoj stranici HGK.

Natječaj traje do iskorištenja sredstava, pa poduzetnike potičemo na brzu reakciju.

Izvori:

www.strukturnifondovi.hr

www.eu-projekti.info

www.eufondovi.hr

Top