Na 41. sjednici Gradskoga vijeća Grada Crikvenice prihvaćen je Proračun Grada Crikvenice za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu. Proračun za 2013. godinu najveći je u povijesti grada te iznosi 103.883,500 kn. Proračun ima karakteristike razvojnog proračuna, što pokazuje činjenica da se čak 33.489.300,00 kn ili 32,2% ukupnih prihoda/primitaka planira utrošiti u kapitalne - razvojne programe. Kao i dosad, najviše se predviđa utrošiti u komunalnu infrastrukturu, slijede obrazovanje, kultura, prostorno-planska dokumentacija i gospodarstvo.

Planirani sveukupni prihodi/primici u 2013. godini veći su od prošlogodišnjih za 9,2%. U 2013. godini se planira povećanje poslovnih prihoda za 7,1%, a planirano je i povećanje primitaka za 48,4%.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak jedni su od najznačajnijih proračunskih prihoda Grada Crikvenice, a u 2013. g. su planirani za 2,4% više nego u 2012. godini (cca 1.000,000,00 kn). Pomoći su planirane u iznosu od 11.518.00,00 kn i čine ih pomoći od institucija i tijela EU te pomoći iz županijskog i državnog proračuna.

Uz Proračun sa projekcijama, Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2013. godinu, donose se i Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Plan gradnje komunalnih vodnih građevina, Program utroška spomeničke rente, Program utroška boravišne pristojbe, kao i programi u javnim potrebama.

Ovim Proračunom su predviđena sredstva za projekt izgradnje prijeko potrebne sportske dvorane OŠ Zvonka Cara, rekonstrukciju zgrade škole i vrtića u Jadranovu (OŠ Vladimira Nazora) i adaptaciju zgrade Stare škole kako bi se u njoj smjestile tri crikveničke ustanove u kulturi – Gradska knjižnica, Centar za kulturu „Ivan Kostrenčić“ i Muzej Grada Crikvenice. 2013. godine planira se i završetak uređenja Trga Stjepana Radića u Crikvenici, što je najveća investicija u povijesti grada.

Grad Crikvenica ovim proračunom nastavlja svoj program poticaja u gospodarstvu sa ciljem stimuliranja poduzetničke aktivnosti i cjelogodišnjeg poslovanja obrtnika i poduzetnika u našemu gradu. I sljedeće  godine planiraju se osigurati sredstva za kreditnu liniju za koju će  Grad subvencionirati kamatu. Također su osigurana sredstva za  udruženo oglašavanje sa Zračnom lukom Rijeka i sustavom turističkih zajednica. Predviđeno je i subvencioniranje ulaganja u uređenje fasada s ciljem što ljepšeg uređenja grada, te izdavanje brošure za informiranje poduzetnika. U sklopu programa certificiranja Grada Crikvenice kao grada povoljne poduzetničke klime, osigurana su sredstva za bolje informiranje i veću pristupačnost poduzetnicima i investitorima, a uskoro će to biti omogućeno i putem web stranice Grada Crikvenice, www.crikvenica.hr,  koja će početkom 2013. godine biti predstavljena u novom ruhu.

U izradi je i Strategija razvoja Grada Crikvenice do 2022. godine koja bi trebala biti usvojena tijekom 2013. godine, a planirana je i izrada Akcijskog plana u turizmu.

Novi projekti Upravnog odjela za javne potrebe predviđeni Proračunom za 2013. godinu su: skrining osteoporoze kod žena u dobnoj skupini 50 i više godina koji će provoditi Nastavni zavod za javno zdravstvo u travnju i svibnju 2013. g., sufinanciranje programa psihološkog savjetovališta „ELAN“ iz Dramlja, te daljnje sufinanciranje programa „Sretniji grad“ čiji je cilj prevencija nasilja u obitelji te ovisnosti.

U programu socijalne skrbi nastavit će se financirati uspješan program „Pomoć u kući starijima i nemoćnima“, osigurana su sredstva za stipendije nadarenim i socijalno ugroženim učenicima i studentima, podmirenje troškova javnog prijevoza učenicima i studentima, te za zakup dva stana koja koriste mlade osobe iznad 18 godina života koje napuštaju Dječji dom „Izvor“. Nastavit će se i s programom dodjele porodiljnih naknada i opreme za novorođenčad.

Program kapitalnih ulaganja u sport u 2013. g. sastoji se od ulaganja u nogometno igralište , ulaganja u izradu glavnog projekta natkrivanja boćališta u Gornjem kraju te ulaganja u opremu jedriličarskog kluba.

Ulaganja u izradu prostorno planske dokumentacije nastavit će se i 2013. godine, a programom se osigurava izrada dokumentacije prostornog planiranja: DPU Crikvenica centar, DPU Podvorska, UPU Omorika, UPU sportsko-rekreacijske zone Jadranovo i UPU Ad Turres.

Na sjednici su prihvaćene i II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice (tehnički rebalans) te izvješće o trošenju proračunske zalihe. Vijećnici su većinom glasova podržali i Prijedlog odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice.

Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje, Nikica Sečen je imenovan sucem porotnikom za mladež na Županijskom sudu u Rijeci.

Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna UPU-a Crikvenica centar i Prijedlog odluke o davanju na korištenje ili zakup poslovnih prostora u objektima kojima raspolaže Grad Crikvenica su, nakon rasprave, odgođeni za iduću sjednicu Gradskog vijeća zbog izrade dopuna.

Top