Jučer je održana 39. sjednica Gradskog vijeća Grada Crikvenice na kojoj su vijećnici većinom glasova usvojili I. izmjene i dopune (rebalans) Proračuna za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu s pripadajućim programima. Prihvaćen je i izvještaj o trošenju proračunske zalihe za mjesec rujan 2012. te izvješća o poslovanju za 2011. godinu poduzeća u kojima Grad Crikvenica ima vlasnički udio. Izvješće o poslovanju Zračne luke Rijeka podnio je novi direktor Tomislav Palalić izrazivši uvjerenje da će buduća suradnja sa svim suvlasnicima biti kvalitetnija. Prihvaćena su i izvješća o radu GKTD-a „Murvica“ d.o.o. Crikvenica, Poduzetničkog centra „Vinodol“ d.o.o. Novi Vinodolski, čiji je direktor izrazio zadovoljstvo suradnjom s lokalnim poduzetnicima te osnivanjem netom osnovane Lokalne akcijske grupe „Vinodol“.  Cilj LAG-a „Vinodol“ je ući među 30 hrvatskih LAG-ova koji će se u 2013. godini moći kandidirati za europska sredstva, a već 2014. godine dobiti eure za projekte na ovom području. U LAG-u „Vinodol“ najviše interesa postoji za projekte vezane uz ruralni turizam i obnovljive izvore energije. 

 

Prihvaćena su i izvješća o poslovanju KTD-a „Vodovod Žrnovnica“ Novi Vinodolski te Radija D.J. Crikvenice, koji je odnedavno u 75%-nom vlasništvu Grada Crikvenice. Usvajanjem rebalansa Proračuna, omogućeno je i podmirenje dijela duga radija koja je potrebna kako bi radio ponovno profunkcionirao. Zaključeno je da je u interesu Grada Crikvenice da radio što prije počne s normalnim poslovanjem te da je potrebno prići osmišljavanju nove programske sheme, no svemu tome je preduvjet stabilan financijski plan za buduće poslovanje radija.

Prihvaćeno je i Izvješće o naplativosti potraživanja na dan 30. rujna 2012. g. Na ovoj je sjednici izabran i novi saziv Savjeta mladih u sastavu: Iva Baldo, Bojan Skočilić, Sandi Manestar, Dražen Maričić, Antonio Visković, Kristina Grubišić, Vladimira Krištafor, Alen Plukavec i Ivona Matošić.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke predlagatelja Nezavisne gradske liste Igora Posarića raspravljen je te je nakon rasprave zaključeno da će se s donošenjem Odluke pričekati do donošenja novoga Zakona o buci koji je u pripremi, a dotad će svi zainteresirani imati priliku dati svoje mišljenje na Prijedlog odluke kako bi ista bila donijeta na najkvalitetniji način.

Točka 12. Dnevnog reda (Davanje mišljenja o zahtjevu za izmjena članka 9. Odluke o grobljima) odgođena je za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća.

Top