Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 05. srpnja 2012. donijela Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja, koja je stupila na snagu danom objave u Narodnim novinama 09.07.2012. ( NN 76/12).

Uredbom su utvrđeni kriteriji, mjerila i  postupak za odgodu plaćanja, obročnu otplatu, te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave primjenjuje se na dužnika fizičku osobu i dužnika pravnu osobu.

Odredbe Uredbe ne odnose se na  potraživanja s osnove javnih davanja (porezi, carine, pristojbe, doprinosi, komunalna davanja, spomenička renta), izuzev onih s osnove naknade za  koncesije. Dakle,  prema Uredbi, zahtjevi se mogu podnositi za dugove po osnovi naknada za koncesije,   zakupa, najma i drugih potraživanja po osnovi ugovornih odnosa.

 Uredbom je propisana:

-       ODGODA PLAĆANJA I OBROČNA OTPLATA DUGA (pravne i fizičke osobe)

-       PRODAJE, OTPIS ILI DJELOMIČAN OTPIS POTRAŽIVANJA (samo za fizičke osobe)

-       Ukoliko je fizičkoj i pravnoj osobi odobrena odgoda plaćanja ili obročna otplata duga, slijedeći zahtjev za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga ne može podnijeti prije proteka roka od pet godina od donošenja odluke o odobrenju odgode ili obročne otplate duga za prvobitni dug.

 Za vrijeme trajanja odgode i obročne otplate duga obračunava se kamata. Pored procedure rješavanja zahtjeva za odgodu ili otpis potraživanja Uredbom je propisana  mogućnost OTPISA KAMATA ukoliko se dospjela glavnica duga plati u cijelosti jednokratno. Bitno je istaknuti da se zahtjev za otpisom kamate uz otplatu glavnice može podnijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Uredbe 09.07.2012.) i mora biti obrazložen.

 

 

Fizička i pravna osoba koja podnese zahtjev za otpis duga sa osnove kamata ne može istodobno podnijeti zahtjev za odgodu ili obročnu otplatu duga. Fizička i pravna osoba koja je podn zahtjev za otpis duga s osnove kamata dužna je stanje dugae uskladiti s nadležnim tijelom. Dospjeli dug s osnove kamata će se otpisati ako fizička i pravna osoba osoba u roku od 30 dana od usklađenja stanja duga na propisane uplatne račune prihoda uplati glavnicu duga za koji podnosi zahtjev za otpis kamata. Sastavni dio ove Uredbe su obrasci na kojima se zahtjevi moraju podnositi.

  1. docx 23.03 Kb Obrazac ZFO (ZFO.docx) odnosno Zahtjev za odgodu plaćanja duga I za otpis ili djelomični otpis potraživanja – fizičke osobe
  2. docx 18.05 Kb Obrazac ZPO (ZPO.docx) odnosno Zahtjev za odgodu plaćanja duga – pravne osobe

 Zahtjevi za odgodu plaćanja/obročnu otplatu duga i za otpis ili djelomičan otpis potraživanja, odgodu plaćanja i obračnu otplatu duga podnose se Upravnom odjelu za financije na propisanim obrascima.

 Gradonačelnik:

 Damir Rukavina, dipl. ing.

 

 

 

 

 

 

Top