Grad Crikvenica, Upravni odjel za javne potrebe, na temelju Zaključka gradonačelnika, KLASA: 600-01/12-01/38, UR.BR.: 2107/01-04/5-12-2 od 23. kolovoza 2012.g.

objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavu dokumentacije za sufinanciranje autobusne (mjesečne, tromjesečne, polugodišnje i godišnje) karte u školskoj/akademskoj 2012/2013. godini

I.

Predmet ovog javnog poziva je dostava dokumentacije za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata sa područja Grada Crikvenice u školskoj/akademskoj 2012./2013. godini u skladu sa Odlukom o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata („Službene novine Primorsko-Goranske Županije" br. 50/2009.), za što su sredstva osigurana Proračunom Grad Crikvenice za 2012. i projekcijom proračuna za 2013. godinu.

II.

Pozivaju se srednjoškolci i redovni studenti sa prebivalištem na području Grada Crikvenice koji svakodnevno putuju iz mjesta prebivališta u srednju školu ili na fakultet da osobno ili poštom (preporučeno) dostave do (zaključno) 03. lipnja 2013. godine, na adresu:

GRAD CRIKVENICA,
Upravni odjel za javne potrebe
Kralja Tomislava 85
51260 CRIKVENICA
s naznakom: "DOKUMENTACIJA ZA SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2012./2013. GODINI"

slijedeću dokumentaciju:

A. za ostvarivanje popusta od 25 % za kupovinu mjesečne karte:

  1. Potvrdu o upisu u srednju školu ili fakultet za školsku/akademsku 2012./2013. godinu
  2. Uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice.

B. za refundaciju troškova u iznosu 25% od cijene kupljene tromjesečne, polugodišnje i godišnje autobusne karte:

  1. Potvrdu o upisu u srednju školu ili fakultet za školsku/akademsku 2012./2013. godinu
  2. Uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice.
  3. Preslika kartice tekućeg računa

III.

O podnositeljima zahtjeva koji su ostvarili pravo sufinanciranja bit će obaviješten ugovoreni prijevoznik („Autotrans" d.o.o.), a podnositeljima zahtjeva koji ne ostvare to pravo dostavit će se o istom pisana obavijest.

GRAD CRIKVENICA

Top