Danas je u Gradskoj upravi održan 40. Gradonačelnikov kolegij na kojemu je zamjenik načelnika PP Crikvenica Naglić podnio Izvješće o sigurnosnoj situaciji na području Grada Crikvenice za svibanj i lipanj 2012. godine. Utvrđeno je da je sigurnosna situacija na području Grada Crikvenice zadovoljavajuća te da je situacija slična kao u istom periodu prošle godine.

Predstavljeni su novi pravilnici o kriterijima dodjele športskih stipendija i jednokratnih naknada za darovite sportaše Grada Crikvenice te o kriterijima dodjele stipendija za školovanje športskih trenera Grada Crikvenice (pravilnici su objavljeni na web stranici Grada Crikvenice www.crikvenica.hr).

 

Prihvaćen je i tekst Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih koji je također objavljen na web stranici Grada Crikvenice. Savjet ima devet članova, čiji mandat traje dvije godine. Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Crikvenice imaju udruge mladih, odnosno udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi idrugi registrirani oblici organiziranja mladih s područja Grada Crikvenice. Kandidati za članove Savjeta mladih Grada Crikvenice mogu biti osobe u dobi od 15 do 29 godina života, s prebivalištem na području Grada Crikvenice.

Na kolegiju je prihvaćen i Prijedlog plana lokacija za blagdanske, prigodne i javne manifestacije, odnosno održavanje tradicionalnog sajma povodom blagdana Vele gospoje koji će trajati od 8. do 19. kolovoza u Ulici braće Brozičević u Crikvenici.

 

Nakon provedbe postupka natječaja,  Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša izdavat će odobrenja za korištenje javne površine odabranim zakupnicima, a vezano na asortiman robe koji nude, osim prodaje proizvoda od tekstila koja se ne dozvoljava. Nadzor nad provođenjem će obavljati Komunalno redarstvo Grada Crikvenice, koje će ukloniti onog zakupnika koji ne prodaje robu iz izdanog mu odobrenja ili se ne pridržava ostalih uvjeta iz odobrenja.

Gradonačelnik je prihvatio i Odluku o provedbi javnog natječaja  za sklapanje ugovora za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta, budući da dosadašnji ugovor ističe 31. srpnja.  

 

Izvješće o obavljenoj reviziji, izvješće o naplativosti gradskih prihoda, polugodišnji obračun Proračuna 2012. godine, I. izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice

Na kolegiju je izviješteno i da je Gradsko vijeće jednoglasno prihvatilo Izvješće o obavljenoj reviziji Grada Crikvenice za 2011. godinu kao najbolje dosad. Državna revizija izrazila je uvjetno mišljenje zbog još uvijek u cijelosti neevidentirane imovine Grada Crikvenice, načina upravljanja imovinom od strane mjesnih odbora, usklađenosti programa održavanja komunalne infrastrukture s Odlukom o komunalnim djelatnostima,  radova na trgu ispred Gradske knjižnice, te dodjele sportskih stipendija.

Većih nepravilnosti nije bilo; naime, nije bilo nenamjenskog trošenja sredstava niti nezakonitih radnji. Utvrđeni nedostaci su već dijelom otklonjeni, a neki su u postupku otklanjanja, za što su zaduženi nadležni pročelnici sa zadacima i rokovima.

Gradonačelnik i gradske službe kvartalno izvještavaju Gradsko vijeće o naplativosti gradskih prihoda. Naplativost se prati još od 2002. godine, kada su nenaplaćena potraživanja iznosila 31.560.406,28 kuna ili skoro jedan proračun Grada Crikvenice do danas, kada su na  dan 30.06.2012. godine nenaplaćena dospjela potraživanja iznosila 19.874.189 kuna, što čini cca 23% planiranog Proračuna za 2012. godinu, što predstavlja značajan pomak u naplati gradskih prihoda.  Nenaplaćena potraživanja su za 325.704 kuna manja nego prije pola godine, a  u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, stopa naplativosti dospjelih potraživanja bolja je  za 1%, što je  dobar rezultat imajući u vidu okolnosti u kojima je ostvaren.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, poboljšana je naplativost  kod naplate

·         javnih površina

·         materijalnih troškova

·         komunalne naknade

·         spomeničke rente.

Pogoršanje naplativosti imamo kod:

·         zakupa poslovnog prostora

·         koncesijskih odobrenja

·         komunalnog doprinosa

·         naknade za priključenje

·         ostalih prihoda.

 

Poslovanje Grada Crikvenice u prvih pola godine odvijalo se u uvjetima ekonomske krize i otežane naplate prihoda zbog sveopće nelikvidnosti.  Sukladno zakonu o Proračunu, gradonačelnik je podnio polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice gradskom vijeću.

U prvoj  polovici  godine ostvareno je 34.740.237 kuna prihoda i primitaka i 34.918.190 kuna rashoda i izdataka. Rezultat poslovanja je manjak od 177.954 kune, što s prenesenim manjkom od 3.335.987 kuna iznosi  3.511.941 kuna za pokriće u narednom razdoblju. U odnosu na prethodnu godinu, Gradski proračun raspolagao je u prvoj polovici godine sa 17,2 % sredstava više, na što su najviše utjecali porezni prihodi. Konačno je bolja realizacija poreza i prireza na dohodak, na što su vjerojatno utjecale mjere vlade koje su poboljšale poreznu disciplinu.

Poslovni prihodi čine 90% ostvarenih prihoda i ostvareni su 40,6% planom predviđenog iznosa, što je dobar rezultat s obzirom da se radi o dijelu godine kada je manja poduzetnička aktivnost.

Rashodi su uglavnom izvršavani u skladu s Planom proračuna i proračunskim mogućnostima. Sastavni dio polugodišnjeg obračuna su izvješća proračunskih korisnika i obrazloženje pročelnika o realizaciji programskog dijela proračuna koja se odvijala u skladu sa planom i predviđenom dinamikom. Neki rashodi, kao npr. rashodi u dijelu socijalnog programa, su izvršeni  više od planirane veličine za prvi dio godine te bi njihov iznos trebalo povećati, što se planiralo učiniti u prvom rebalansu koji na žalost nije podržan od potrebne većine gradskih vijećnika, te će realizacija ovog programa, ili bolje rečeno zadovoljenje potreba korisnika ovoga programa, biti upitno.

Sukladno Zakonu o proračunu, Odluci o izvršavanju proračuna Grada Crikvenice, te Statutu Grada, gradonačelnik je predložio I. izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu. koje nakon obrazloženja i rasprave, unatoč prihvaćenim amandmanima nisu podržane od potrebne većine gradskih vijećnika.

Zajedno s rebalansom nisu podržani ni dokumenti koji čine sastavni dio predloženih I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu (programi, proračunske projekcije, planovi), a nije podržana ni izmijenjena Odluka o izvršavanju proračuna koja je usklađena s važećim Proračunom nakon usvojenog amandmana i odnosi se na važeći Proračun.

Razlozi i podloga za rebalans:

·         obaveza pokrića manjka iz prethodnih godina cca 3,3 milijuna kuna,

·         usklađenje proračunskih prihoda i rashoda,

·         usklađenjem s procjenom realizacije do kraja godine,

proračunski rashodi predlažu se povećati za 1,3 %. u predloženim rashodima su i prenesena sredstva iz 2011. u iznosu od 4.632.553 kune, te bi bez njih smanjenje proračunskih rashoda iznosilo 3.425.487 kuna ili 3,8%.

Pri predlaganju izmjena vodilo se računa o realizaciji planiranih  projekata, funkcioniranju osnovnih funkcija lokalne samouprave,  kao i racionalizaciji poslovanja gradske uprave te je predloženo smanjenje dijela poslovnih rashoda i to:

·         rashoda za zaposlene

·         financijskih rashoda

·         pomoći

·         ostalih  rashoda,

 

a imajući u vidu stanje u gospodarstvu i  socijalnu situaciju, temeljem važeće odluke   predloženo je povećanje rashoda za socijalni program.

Također je predloženo povećanje kapitalnih rashoda unatoč kriznim vremenima kao stvaranje preduvjeta razvoja.

Kako rebalans nije izglasan na Gradskom vijeću, Gradska uprava će raditi po važećem Proračunu imajući u vidu nemogućnost cjelovite realizacije nekih programa.

 

 

Top