Nakon održanog aktualnog sata, utvrđivanja dnevnog reda i verifikacije Zapisnika sa 36. sjednice Gradskoga vijeća, vijećnici su prihvatili Odluku o usvajanju procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, kao i elaborat izrađen od strane Vatrogasne zajednice PGŽ-a. Vijećnici su se u sklopu rasprave na ovu temu osvrnuli i na ovotjedni požar, najveći u povijesti grada, te zahvalili svima koji su dali svoj doprinos u opsežnoj akciji gašenja požara.  

Odlučivalo se i o dodjeli nagrada Grada Crikvenice koje će dobitnicima biti svečano uručene u sklopu svečane sjednice Gradskog vijeća povodom Dana Grada 14. kolovoza. Gradsko vijeće je prihvatilo amandman Kluba vijećnika SDP-HSLS te donijelo Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Crikvenice u 2012. godini. Nagrada za životno djelo Grada Crikvenice dodjeljuje se Ivanu Manestru posthumno, za izniman doprinos u organiziranju i zapovijedanju 155. brigadom Hrvatske vojske. Godišnja nagrada se dodjeljuje Ivici Šubatu za iznimno dostignuće i značajan doprinos razvoju izdavaštva u Gradu Crikvenici.

Gradsko vijeće je prihvatilo inicijativu Poduzetničkog centra „Vinodol“ o osnivanju lokalne akcijske grupe (udruge) radnog naziva „Vinodol“ te odlučilo da će jedan od osnivača, uz Grad Novi Vinodolski i Općinu Vinodolsku, biti i Grad Crikvenica.

Inicijativa za osnivanje LAG-a je pokrenuta jer je procijenjeno da cijelo područje Vinodola (Grad Crikvenica, Grad Novi Vinodolski i Općina Vinodolska) ima potencijal za razvoj ruralnih aktivnosti i korištenja sredstava EU fondova za ruralni razvoj. Do sada na ovome području ima 30-ak zainteresiranih osnivača, a otvorena je i mogućnost za sve zainteresirane potencijalne osnivače da se uključe u proces osnivanja.

Gradsko vijeće je prihvatilo i Mandatno izvješće Savjeta mladih Grada Crikvenice te informaciju o provođenju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Crikvenice s tekstom javnog poziva.

Prihvaćena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu, čime je naknada za izdavanje dozvole smanjena na 1.200,00 kn godišnje po vozilu, bez obzira da li se djelatnost obavlja cjelogodišnje ili sezonski. Maksimalnu cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđuje Gradonačelnik Grada Crikvenice. Ovom Odlukom financijski se olakšalo poslovanje taksistima s ciljem poticanja ove djelatnosti na području Grada Crikvenice.

 

 Izvješće o obavljenoj reviziji Grada Crikvenice za 2011. godinu

Gradsko vijeće je jednoglasno je prihvatilo Izvješće o obavljenoj reviziji Grada Crikvenice za 2011. godinu kao najbolje dosad. Državna revizija izrazila je uvjetno mišljenje zbog još uvijek u cijelosti neevidentirane imovine Grada Crikvenice, načina upravljanja imovinom od strane mjesnih odbora, usklađenosti programa održavanja komunalne infrastrukture s odlukom o komunalnim djelatnostima,  radova na trgu ispred Gradske knjižnice, te dodjele sportskih stipendija.

Većih nepravilnosti nije bilo; naime, nije bilo nenamjenskog trošenja sredstava niti nezakonitih radnji, utvrđeni nedostaci su već dijelom otklonjeni, a neki su u postupku otklanjanja, za što su zaduženi nadležni pročelnici sa zadacima i rokovima.

Izvješće o naplativosti potraživanja na dan 30. lipnja 2012. godine

Gradonačelnik i gradske službe kvartalno izvještavaju Gradsko vijeće o naplativosti gradskih prihoda. Naplativost se prati još od 2002. godine kada su nenaplaćena potraživanja iznosila 31.560.406,28 kuna, ili skoro jedan proračun Grada Crikvenice do danas, kada na  dan 30. 06. 2012. godine nenaplaćena dospjela potraživanja iznose 19.874.189 kuna, što čini cca 23% planiranog proračuna za 2012. Godinu, što predstavlja značajan pomak u naplati gradskih prihoda. Nenaplaćena potraživanja su za 325.704 kuna manja nego prije pola godine, a  u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, stopa naplativosti dospjelih potraživanja bolja je za 1%, što je   dobar rezultat imajući u vidu okolnosti u kojima je ostvaren.

 

 

 

 

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, poboljšana je naplativost  kod naplate

·         javnih površina

·         materijalnih troškova

·         komunalne naknade

·         spomeničke rente.

Pogoršanje naplativosti imamo kod:

·         zakupa poslovnog prostora

·         koncesijskih odobrenja

·         komunalnog doprinosa

·         naknade za priključenje

·         ostalih prihoda.

 

Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu

Polugodišnji obračun Proračuna Grada Crikvenice je pokazao da se poslovanje Grada Crikvenice u prvih pola godine odvijalo u uvjetima ekonomske krize i otežane naplate prihoda zbog sveopće nelikvidnosti. Sukladno Zakonu o proračunu, gradonačelnik je podnio polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice Gradskom vijeću.

U prvoj  polovici  godine ostvareno je 34.740.237 kuna prihoda i primitaka i 34.918.190 kuna rashoda i izdataka. Rezultat poslovanja je manjak od 177.954 kune, što sa prenesenim manjkom od 3.335.987 kuna iznosi  3.511.941 kuna za pokriće u narednom razdoblju. U odnosu na prethodnu godinu, Gradski proračun raspolagao je u prvoj polovici godine sa 17,2 % sredstava više, na što su najviše utjecali porezni prihodi. Konačno je bolja realizacija poreza i prireza na dohodak, na što su vjerojatno utjecale mjere vlade koje su poboljšale poreznu diciplinu.

Poslovni prihodi čine 90% ostvarenih prihoda i ostvareni su 40,6% planom predviđenog iznosa, što je dobar rezultat, s obzirom da se radi o dijelu godine kada je manja poduzetnička aktivnost.

Rashodi su uglavnom izvršavani u skladu s Planom proračuna i proračunskim mogućnostima. Sastavni dio polugodišnjeg obračuna su izvješća proračunskih korisnika i obrazloženje pročelnika o realizaciji programskog dijela proračuna koja se odvijala u skladu sa planom i predviđenom dinamikom. Neki rashodi, kao npr. rashodi u dijelu socijalnog programa, su izvršeni  više od planirane veličine za prvi dio godine te bi njihov iznos trebalo povećati, što se planiralo učiniti u prvom rebalansu koji na žalost nije podržan od potrebne većine gradskih vijećnika, te će realizacija ovog programa, ili bolje rečeno zadovoljenje potreba korisnika ovog programa biti upitno.

 

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu

Sukladno Zakonu o proračunu, Odluci o izvršavanju proračuna Grada Crikvenice, te Statutu Grada, gradonačelnik je predložio I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu koje, nakon obrazloženja i rasprave, unatoč prihvaćenim amandmanima nisu podržane od potrebne većine gradskih vijećnika.

Gradsko vijeće je prihvatilo Odluku o socijalnoj skrbi te Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup prostora i opreme u osnovnim školama i dječjem vrtiću. Vijećnici su dali i prethodnu suglasnost na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta OŠ Vladimira Nazora te prihvatili Odluku o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prodavaonica na području Grada Crikvenice.

Prihvaćena je Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Crikvenice u 2012. godini te Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog školstva Grada Crikvenice za 2012. godinu. Prihvaćen je i Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnog školstva Grada Crikvenice za 2012. g.

 

Zajedno sa rebalansom nisu podržani ni dokumenti koji čine sastavni dio predloženih I. izmjena i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu (programi, proračunske projekcije, planovi) a nije podržana ni  i izmijenjena Odluka o izvršavanju proračuna koja je usklađena sa važećim Proračunom nakon usvojenog amandmana i odnosi se na važeći Proračun.

Razlozi i podloga za rebalans:  

  •          usklađenje proračunskih prihoda i rashoda,
  •          usklađenjem sa procjenom realizacije do kraja godine,

proračunski rashodi predlažu se povećati za 1,3 %. u predloženim rashodima su i prenesena sredstva iz 2011. u iznosu od 4.632.553 kune, te bi bez njih smanjenje proračunskih rashoda iznosilo 3.425.487 kuna ili 3,8 %.

Pri predlaganju izmjena vodilo se računa o realizaciji planiranih  projekata, funkcioniranju osnovnih funkcija lokalne samouprave,  kao i  racionalizaciji poslovanja gradske uprave te je predloženo smanjenje dijela poslovnih rashoda i to:

  •          rashoda za zaposlene
  •          financijskih rashoda
  •          pomoći       

 

 a imajući u vidu stanje u gospodarstvu i  socijalnu situaciju, temeljem važeće odluke   Predloženo je povećanje rashoda za socijalni program.

Također je predloženo povećanje kapitalnih rashoda unatoč kriznim vremenima kao stvaranje preduvjeta razvoja.

Kako rebalans nije izglasan, Gradska uprava radit će po važećem Proračunu imajući u vidu nemogućnost cjelovite realizacije nekih programa.

 

Top