Dječji vrtić Radost Crikvenica, Šetalište Vladimira Nazora 2 A, objavljuje

UPISE U PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA RADOST CRIKVENICA
za pedagošku godinu 2012./13.

Upisi se provode za redovite vrtićke i jaslične programe, program javnih potreba za djecu s teškoćama i poseban program katoličko-vjerskog odgoja.

Upisi se provode u Dječjem vrtiću Radost Crikvenica, Šetalište Vladimira Nazora 2 A, od 30. travnja do 11. svibnja 2012. godine svakim radnim danom od 7,30 do 14,30 sati, osim četvrtkom od 7,30 do 16,30 sati za sve objekte u sastavu ustanove Dječji vrtić Radost.

U pedagošku godinu 2012./13. upisuje se onoliko djece koliko se u tekućoj godini ispiše iz Dječjeg vrtića Radost, odnosno dok se ne popune postojeći kapaciteti sukladno Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe.
Upisi se provode sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi, Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u Dječji vrtić Radost, Pravilniku o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Radost i Planu upisa.

Uz ispunjenu prijavu za upis djeteta roditelj obavezno prilaže:

 1. djetetovu presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih
 2. presliku osobnih iskaznica oba roditelja ili uvjerenje o prebivalištu oba roditelja, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave za upis
 3. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave za upis (prilaže se ako oba roditelja nisu prijavljeni na istom mjestu prebivališta)
 4. rješenje jedinice lokalne samouprave o sufinanciranju boravka djeteta u vrtiću (prilaže se ako dijete ima prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave)

Roditelj djeteta koji se poziva na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti pri upisu dužni su priložiti:

 • za dijete roditelja invalida Domovinskog rata - rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata
 • za dijete s teškoćama u razvoju - mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi nalazi, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka
 • za dijete samohranog roditelja - rodni list djeteta ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave za upis, presliku smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete
 • za dijete u udomiteljskoj obitelji - presliku rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji
 • za dijete zaposlenih roditelja - potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja ne starija od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave za upis (tiskanica 2.2 - prijave na osiguranje iz evidencija HZMO-a), odnosno jednakovrijednu ispravu koju je izdalo nadležno tijelo u inozemstvu ukoliko je roditelj zaposlen u inozemstvu i nije obveznik hrvatskih propisa o mirovinskom osiguranju
 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece - presliku rodnih listova ili izvatka iz matice rođenih ostale djece u obitelji
 • za dijete roditelja koji prima dječji doplatak - presliku rješenja ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu.

Navedene isprave se prilažu zajedno s prijavom za upis koja se može podignuti u prostorijama vrtića ili na internetskoj stranici www.radost-crikvenica.hr.

Rezultati upisa bit će objavljeni 11. lipnja 2012. godine na oglasnoj ploči matičnog i područnih vrtića.

Top